Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ковалівська громада» (код ЄДРПОУ: 04327264) був реорганізований і увійшов до складу Немирівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ковалівська об'єднана територіальна громада
Вінницька область

Постійні комісії

Перше пленарне засідання

 

УКРАЇНА

КОВАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

НЕМИРІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 СЕСІЯ 1 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

28 грудня 2016 року

          с. Ковалівка     

         №4

 

 

«Про затвердження Положення

про постійні комісії

Ковалівської сільської ради

та обрання постійних комісій

Ковалівської сільської ради»                                                                    

 

 

Згідно зі ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Ковалівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1.Затвердити Положення про постійні  комісії Ковалівської сільської ради (додаток 1).

2.Обрати постійні комісії Ковалівської сільської ради в наступному складі:

 

2.1. Комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення:

1.Шуповал Людмила Василівна             - голова комісії

2.Коваль Сергій Валерійович                          - член комісії

3.Мушта Олександр Миколайович                  - член комісії

4.Зозуля Наталія Анатоліївна                          - член комісії

 

2.2.Комісія з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики:

1.Савченко Іван Григорович                            - голова комісії

2.Бурко Микола Васильович                           - член комісії

3.Лисак Петро Андрійович                     - член комісії

4.Топчій Тетяна Михайлівна                            - член комісії

 

 

2.3.Комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг:

1.Попенко Володимир Миколайович    - голова комісії

2.Коваль Петро Григорович                            - член комісії

3.Кімічев Олег Миколайович                           - член комісії

4.Мельніков Веніамін Дмитрович          - член комісії

 

2.4.Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку:

1.Ткаченко Василь Степанович              - голова комісії

2.Кузьменко Оксана Василівна              - член комісії

3.Куриленко Наталія Василівна             - член комісії

4.Тітаренко Ігор Миколайович              - член комісії

5.Черната Ірина Вікторівна                    - член комісії                        

2.5.Комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища:

1.Куйбіда Людмила Михайлівна           - голова комісії

2.Нестолій Віталій Володимирович                 - член комісії

3.Данилюк Валентин Васильович           - член комісії

4.Мендусь Володимир Миколайович    - член комісії

 

3.Головам утворених постійних комісій Ковалівської сільської ради забезпечити на першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо структури комісії, в тому числі обрання заступника Голови та секретаря комісії.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Голова Савченко І. Г.)

   

 

Сільський голова                                         В. В. Верховод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Затверджено рішенням

           Ковалівської сільської ради

           №  4 від 28 грудня 2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Ковалівської сільської ради

 1. Загальні положення

 

  1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
  2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
  3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.
  4. Постійна комісія підзвітна громаді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.
  5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
  6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, сільського голови або секретаря ради.
  7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради  та іншими радами, управліннями та відділами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.
  8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
  9. Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».
  10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.
 1. Голова постійної комісії

 

  1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.
  2. Скликає і веде засідання комісії.
  3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.
  4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
  5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.
  6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
  7. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
  8. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
  9. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом територіальної громади і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.
  10. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

 

 

 1. Завдання та організація діяльності постійної комісії

 

  1. Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

  1. Постійна комісія за дорученням громади, сільського голови, секретаря ради  або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.
  2. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
  3. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
  4. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
  5. Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільської ради, готує висновки з цих питань.
  6. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, представників управлінь та  відділів ради.
  7. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
  8. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.
 1. Напрямки діяльності постійних комісій

 

  1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

   1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Ковалівської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Ковалівської сільської ради;
   2. проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
   3. питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;
   4. питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
   5. питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
   6. питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
   7. питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
   8. питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
   9. пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;
   10. питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

  1. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

   1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Ковалівської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Ковалівської сільської ради;
   2. проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
   3. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, інвестиційних проектів та програм, у тому числі тих, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;
   4. питання місцевого бюджету;
   5. звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;
   6. питання щодо:
 • контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових фондів;
 • підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;
 • надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
   1. проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.
   2. Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

 

 

 

  1. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

   1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Ковалівської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Ковалівської сільської ради;
   2. проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
   3. питання господарської діяльності підприємств;
   4. питання економічної стабілізації промисловості;
   5. питання транспортного обслуговування;
   6. питання розвитку всіх видів зв’язку;
   7. питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;
   8. питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;
   9. питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
   10. заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;
   11. питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;
   12. питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;
   13. питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності ради;
   14. питання підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
   15. питання післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;
   16. питання аналізу соціальних наслідків приватизації;
   17. питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;
   18. питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

  1. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

   1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Ковалівської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Ковалівської сільської ради;
   2. проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
   3. проекти місцевих програм охорони довкілля;
   4. питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;
   5. питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;
   6. питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;
   7. питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;
   8. питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;
   9. питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;
   10. питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

 

  1. Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту за дорученням ради  або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

   1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Ковалівської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Ковалівської сільської ради;
   2. проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
   3. питання створення умов для розвитку культури;
   4. питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
   5. питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
   6. питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій;
   7. питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;
   8. питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;
   9. питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
   10. питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;
   11. питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
   12. питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;
   13. питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;
   14. питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
   15. питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;
   16. питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, управліннями та відділами

 

  1. Рекомендації постійної комісії подаються  сільському голові в письмовій формі з реєстрацією в загальному відділі.
  2. Виконавчий комітет, відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.
  3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, відділом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.
  4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд  ради проект рішення з порушеного питання.
  5. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

Секретар ради                                                              В. А. Соколов


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано